Live the dream
WIN GRATIS SUSHI VOOR JE HELE LEVEN
Join the Club
WIN GRATIS SUSHI VOOR JE HELE LEVEN Join the Club

WEDSTRIJDREGLEMENT SUSHI FOR LIFE

1. De organisator

De organisator is: KellyDeli srl, een vennootschap geregistreerd onder het nummer 09338288, waarvan de statutaire 

zetel gevestigd is op het volgende adres: Rue des Comédiens 22, 1000 Brussel (de “organisator”).

2. De wedstrijd

2.1. De titel van de wedstrijd is Sushi for Life.

2.2. De Organisator organiseert deze ‘Sushi for Life’-wedstrijd waarbij je je kunt aanmelden met jouw e-mailadres 

op de link die beschikbaar is op de KellyDeli social media-platforms (Instagram en Facebook, op de hieronder 

aangegeven links) of door de QPR code te scannen die beschikbaar is in de deelnemende Sushi Daily-kiosken 

om kans te maken op de Prijs zoals hieronder gedefinieerd. (de “Wedstrijd”).

3. Hoe deelnemen?

3.1. Om deel te nemen aan de wedstrijd moet de deelnemer tussen 11 oktober 2021 (de Openingsdatum) 12 

uur (BST) en 21 november 2021 (de Sluitingsdatum) zich inschrijven als lid van onze Osaka Bay Club en onze 

schiftingsvraag beantwoorden.

3.2. Alle Wedstrijdinzendingen moeten uiterlijk om 23:59 uur op de Sluitingsdatum zijn ontvangen door de 

Organisator via de link op de sociale mediaplatforms of de gescande QPR. Alle Wedstrijdinzendingen die na de 

Sluitingsdatum worden ontvangen, worden automatisch gediskwalificeerd. 

3.3. Om deel te nemen aan de Wedstrijd:

Elke deelnemer moet zich via www.sushidaily.com/gb-en/rewards inschrijven bij de Osaka Bay Club en het 

antwoord geven op onze schiftingsvraag: Hoeveel unieke deelnames zullen we bij het afsluiten van deze 

wedstrijd op 21/11 om 23.59 u. ontvangen hebben?

3.4. De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor Wedstrijdinzendingen die verloren gaan, zoekraken 

of beschadigd raken, ongeacht de oorzaak, waaronder, bijvoorbeeld, als gevolg van apparatuurstoringen, 

technische storingen, systeem-, satelliet-, netwerk-, server-, computerhardware- of softwarestoringen van welke 

aard dan ook. 

3.5. Door deel te nemen aan de Prijsvraag stem je ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden en bepalingen.

3.6. De Wedstrijd wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven of beheerd door, of in verband gebracht 

met, Instagram of Facebook. Je verstrekt jouw gegevens aan de Organisator en niet aan Instagram of Facebook. 

Door deel te nemen aan de Wedstrijd stem je in met een volledige vrijwaring van Instagram en Facebook van 

alle claims.

3.7. Voor hulp met inzendingen, neem contact op met info.belgium@kellydeli.com. 

3.8. Eén (1) inzending zal willekeurig worden geselecteerd uit alle inzendingen die tijdens de Promotieperiode zijn 

ontvangen.

3.9. De winnaar zal op de hoogte worden gebracht via e-mail. Als een winnaar niet kan worden gecontacteerd of niet 

beschikbaar is, wordt na zeven (7) dagen willekeurig een andere winnaar gekozen uit de in aanmerking komende 

inzendingen die vóór de Sluitingsdatum zijn ontvangen.

4. Deelname

4.1. De Wedstrijd staat open voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Spanje, Portugal, Duitsland, 

Nederland, Italië, Zweden, Denemarken en Finland van 18 jaar of ouder, met uitzondering van

a) werknemers van de Organisator of diens houdster- of dochtermaatschappijen;

b) iemand anders die betrokken is bij de Prijsvraag of het beheer ervan; of

c) leden van de naaste familie of huishoudens van (a) en (b) hierboven.

4.2. Door deel te nemen aan de Prijsvraag bevestig je dat je hiervoor in aanmerking komt en dat je in aanmerking 

komt om aanspraak te maken op de Prijs. De Organisator kan je vragen om bewijs voor te leggen dat je in 

aanmerking komt voor deelname aan de Prijsvraag.

4.3. De Organisator zal geen Wedstrijdinzendingen accepteren die:

a) onleesbaar zijn, zijn gewijzigd, gereconstrueerd, vervalst of gemanipuleerd; of

b) onvolledig zijn.

4.4. Er is geen limiet op het aantal deelnames aan de Prijsvraag per persoon.

4.5. De Organisator behoudt zich alle rechten voor om je te diskwalificeren indien je gedrag in strijd is met de sfeer 

of de bedoeling van de Prijsvraag.

5. De prijs

5.1. De prijs (“Prijs”) bestaat uit een maandelijkse waardebon ter waarde van 70 EURO die gedurende 30 jaar kan 

worden besteed in de Sushi Daily Kiosken.

5.2. De periode van 30 (dertig) jaar gaat in na schriftelijke bevestiging door de winnaar dat hij/zij de winnaar van de 

Wedstrijd is geworden (“Sushi Uitkeringsperiode”). 

5.3. Locatie: De winnaar ontvangt ofwel een voucher met een toelage ter waarde van 70 EUR die in een Sushi Daily 

kiosk kan worden gebruikt, ofwel een unieke kortingscode die kan worden gebruikt om producten tot 70 EUR te 

bestellen met behulp van click & collect. De Promotor zal vervolgens een van deze kiosken uitkiezen waar hij/zij 

de prijs kan gebruiken. 

5.4. Tijdstip: De Organisator zal de winnaar een suggestie geven van het tijdstip waarop hij/zij de prijs kan gebruiken.

• Product: De winnaar heeft recht op alle sushiproducten tijdens de Sushi Uitkeringsperiode van maximaal

70 EUR per maand.

• De maximale maandelijkse uitgaven van de winnaar aan sushi is 70 EUR.

• Bij een bezoek aan een Sushi Daily-kiosk om de Producten te claimen, dient de winnaar zich te identificeren en 

of de online voucher/loyaliteitskaart te tonen die door de Organisator wordt verstrekt.

• Indien de winnaar de Prijs niet gebruikt in de maanden, kan hij/zij deze niet cumuleren met de prijs van de 

volgende maanden. De Prijs is niet cumuleerbaar.

• De Prijs kan niet worden ingewisseld tegen contanten.

6. Winnaars

De Organisator zal zo snel als praktisch mogelijk is na de Sluitingsdatum persoonlijk contact opnemen met de winnaar 

via Instagram Direct Message, Facebook Direct message of e-mail. De Organisator zal geen contactinformatie 

wijzigen nadat het deelnameformulier voor de Wedstrijd is ingediend.

7. Het opeisen van de prijs

7.1. De Organisator zal alle redelijke inspanningen verrichten om contact op te nemen met de winnaar. Indien 

er geen contact met de winnaar kan worden opgenomen, deze niet beschikbaar is of de prijs niet binnen 7 

kalenderdagen na de Aankondigingsdatum heeft opgeëist, behoudt de Organisator zich het recht voor om de 

prijs aan de volgende in aanmerking komende deelnemer aan te bieden, geselecteerd uit de juiste inzendingen 

die voor de Sluitingsdatum zijn ontvangen.

7.2. De Organisator aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid als je niet in staat bent om van de prijs gebruik te 

Maken.

8. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan zullen de Organisator, zijn agenten of distributeurs in geen geval verantwoordelijk 

of aansprakelijk zijn om de winnaar te compenseren of enige aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, schade, 

persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van het in ontvangst nemen van de prijs, behalve wanneer dit wordt 

veroorzaakt door de nalatigheid van de Organisator, zijn agenten of distributeurs of die van hun werknemers. Jouw 

wettelijke rechten worden niet aangetast.


9. Eigendom van Wedstrijdinzendingen en intellectuele eigendomsrechten

9.1. Alle wedstrijdinzendingen en enig begeleidend materiaal die bij de Organisator worden ingediend, worden na 

ontvangst eigendom van de Organisator en zullen niet worden geretourneerd.

9.2. Door het inzenden van jouw Wedstrijdinzending ga je ermee akkoord om

a) al je intellectuele eigendomsrechten met volledige eigendomsgarantie aan de Organisator over te dragen; en

b) afstand te doen van alle morele rechten

in en op je Wedstrijdinzending en anderszins ontstaan in verband met je inzending waarop je nu of op enig moment 

in de toekomst recht zou kunnen hebben onder de Copyright, Designs and Patents Act 1988 zoals van tijd tot tijd 

gewijzigd en onder alle soortgelijke wetgeving die van tijd tot tijd overal ter wereld van kracht is.

9.3. Je gaat ermee akkoord dat de Organisator jouw inzending beschikbaar mag, maar niet verplicht is, maken op zijn 

website www.sushidaily.com en in alle andere media, nu bekend of in de toekomst uitgevonden, en in verband 

met enige vorm van publiciteit van de Wedstrijd. Je stemt ermee in dat je de Organisator een niet-exclusieve, 

wereldwijde, onherroepelijke licentie verleent, voor de volledige duur van alle intellectuele eigendomsrechten 

op de Wedstrijdinzending en enig begeleidend materiaal, om de Wedstrijdinzending en enig begeleidend 

materiaal voor dergelijke doeleinden te gebruiken, weer te geven, te publiceren, door te geven, te kopiëren, te 

bewerken, te wijzigen, op te slaan, opnieuw te formatteren en in sublicentie te geven.

10. Gegevensbescherming en publiciteit

10.1.De Organisator zal jouw persoonlijke gegevens uitsluitend verwerken zoals uiteengezet in de

https://www.kellydeli.com/be-nl/privacy-policy.

11. Algemeen

11.1.Indien er enige reden is om aan te nemen dat deze algemene voorwaarden zijn geschonden, kan de Organisator 

zich, naar eigen goeddunken, het recht voorbehouden om je uit te sluiten van deelname aan de Wedstrijd.

11.2.De Organisator behoudt zich het recht voor om de Prijsvraag ongeldig te verklaren, op te schorten, te annuleren 

of te wijzigen indien dit noodzakelijk wordt.

11.3.Deze voorwaarden en bepalingen zijn onderworpen aan Engels recht en de partijen onderwerpen zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales


Wij maken gebruik van cookies om u de best mogelijke ervaring te geven op onze website. Dit kunnen ook cookies zijn van sociaalnetwerkpagina's van derden. Als u doorgaat zonder uw instellingen aan te passen, gaan wij ervan uit dat u het geen probleem vindt om alle cookies van onze website te ontvangen. U kunt echter op elk gewenst moment uw cookie-instellingen aanpassen. Instellingen wijzigen Doorgaan Meer informatie