REGELS VAN HET SPEL ZONDER DE VERPLICHTING OM TE KOPEN "BAO" SPEL

ARTIKEL 1 - Organisatie
KELLYDELI SRL, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 16-22 rue des Comédiens, 1000, Brussel, ingeschreven bij de Brusselse RPM onder nummer 0836.399.920, hierna "de Organisator" of "het Organiserende Bedrijf".
De organisator organiseert een wedstrijd "BAO" (hierna te noemen "het Spel"), waarvan het principe en de deelnemingsvoorwaarden zijn beschreven in dit reglement, met inbegrip van de bijlage. 

ARTIKEL 2 - Deelneming
2.1 Dit spel staat open voor iedere natuurlijke persoon die meerderjarig is, woonachtig in België, en die beschikt over een geldig e-mailadres, met uitzondering van
- werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en leidinggevenden van het organiserende bedrijf;
- werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en leidinggevenden van een onderneming die onder zeggenschap staat van, samenwerkt met of zeggenschap heeft over de organiserende onderneming
- het personeel van de verkooppunten die aan de operatie deelnemen;
- familieleden (ascendenten, descendenten en broers en zussen) en echtgenoten van de hierboven genoemde categorieën. 

2.2 Het spel bestaat uit één zitting die loopt van 14 maart 2022 tot 24 april 2022 om middernacht. 

2.3 De beginselen en modaliteiten van deelname aan het Spel worden beschreven en aangegeven in de bijlage bij het genoemde reglement. 

2.4 De Organisator behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer uit te sluiten die zich niet aan de spelregels houdt.

2.5 De deelname aan het spel impliceert de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze regels, van de gedragsregels die van toepassing zijn op het internet en van de wetten en reglementen die in België van kracht zijn.


ARTIKEL 3 - Doel en beginsel van het spel
Om aan de Wedstrijd deel te nemen, moet de Deelnemer: 
- Ingeschreven zijn of zich inschrijven voor het OSAKA BAY CLUB getrouwheidsprogramma https://sushidaily.com/be-nl/osakabayclub door de volgende informatie te verstrekken: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, stad
- Beantwoord de gestelde vraag;
- Kruis het vakje "Ik heb de voorwaarden van het reglement gelezen en accepteer ze" aan.
Al deze velden zijn verplicht, de gebruiker moet alle gevraagde informatie verstrekken. Zodra deze informatie is ingevoerd en de onderhavige regels door een klik zijn aanvaard, valideert de internetgebruiker definitief zijn deelneming door de validatieknop te activeren die wordt weergegeven door een "SUBMIT"-knop.

ARTIKEL 4 - Vaststelling van de winnaar(s) en toekenning van de prijs
4.1 De loting wordt op 27 april 2022 door de Organisator verricht onder de deelnemers aan het Spel die de gestelde vraag correct hebben beantwoord. 

4.2 De Organisator behoudt zich het recht voor een prijs opnieuw toe te kennen die niet is toegekend, die niet is opgeëist of waarvan de oorspronkelijke winnaar is uitgesloten wegens niet-naleving van dit reglement, fraude, een technisch probleem dat de aanwijzing van de winnaar beïnvloedt of overmacht.

4.3 De Organisator behoudt zich tevens het recht voor te verklaren dat niet opgeëiste prijzen definitief verloren zullen zijn en eigendom van de Organisator zullen blijven. 

ARTIKEL 5 - Prijzen
Er worden drie prijzen ter waarde van 23 euro 40 (prijzen kunnen variëren naargelang de detailhandelaar) uitgereikt. 

Elke prijs bestaat uit de volgende producten
- Een Kampai Apero Mix 
- 3 Ramunes Kelly Loves  drankjes

De Organisator behoudt zich het recht voor om de gewonnen prijs te vervangen door een prijs van gelijke aard en waarde.

Eventuele kosten voor het verkrijgen van de prijs zijn geheel voor rekening van de winnaar, zoals maar niet beperkt tot transportkosten. 

ARTIKEL 6 - Ontvangst van prijzen

6.1 Elke winnaar ontvangt de hierboven beschreven prijs. 

6.2 Alle door deelnemers verstrekte contactgegevens die onvolledig of onjuist zijn of die in strijd zijn met dit reglement, leiden tot diskwalificatie van de deelnemer en tot annulering van zijn deelname en zijn prijzen. De prijzen kunnen op geen enkele wijze worden betwist, noch kunnen zij worden ingewisseld voor geld. Reis-, verzekerings- en vervoerskosten enz. die inherent zijn aan het gebruik van de prijzen maar niet uitdrukkelijk in de prijzen zijn voorzien, zijn ten laste van de winnaar.

6.3 Elke winnaar wordt binnen twee (2) weken na de trekking door het marketingteam van het Organiserende Bedrijf persoonlijk elektronisch op de hoogte gesteld van zijn/haar winst op het e-mailadres dat hij/zij heeft opgegeven op het inschrijfformulier.   
Bij gebrek aan een antwoord ter bevestiging van de aanvaarding van de prijs binnen de drie (3) dagen volgend op de verzending van het bericht waarin de winnaar wordt aangekondigd, wordt de winnaar geacht te hebben afgezien van zijn prijs. Deze laatste kan niet langer worden opgeëist en zal opnieuw worden toegewezen aan een nieuwe winnaar. De winnaar kan in geen geval gebruik maken van het feit dat hij/zij niet binnen de gestelde termijn op de hoogte was van de berichten waarin hij/zij op de hoogte werd gesteld van zijn/haar prijs om de toekenning van de prijs te vragen na de periode van drie (3) dagen vanaf het moment van verzending van het bericht/de oproep van het Organiserende Bedrijf. De oorspronkelijke winnaar verliest het voordeel van zijn/haar prijs en kan geen aanspraak maken op enige vergoeding of compensatie. 
De organiserende onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-verzending van de e-mail waarin de prijs wordt aangekondigd, als gevolg van een fout in het e-mailadres dat de deelnemer op zijn deelnameformulier heeft opgegeven, in geval van storing bij de toegangsprovider, in geval van storing op het internetnetwerk of in enig ander geval. Elke prijs die niet kan worden verdeeld als gevolg van een fout of weglating in de contactinformatie van de deelnemer, een wijziging in deze contactinformatie of om enige andere reden, blijft in bezit van het Organiserende Bedrijf.
6.4 De winnaar moet zijn/haar prijs ophalen bij de Sushi Daily Stand van zijn/haar keuze op vertoon van zijn/haar identiteitskaart en de bevestigingsmail. Hij/zij zal een vrijwaringsformulier aan de winkelbeveiliging overhandigen. De organiserende onderneming kan een streefdatum voor het innen van de prijs voorstellen.ARTIKEL 7 - Machtiging van de deelnemers

7.1 De deelnemers machtigen de Organisator om alle noodzakelijke controles op de identiteit van de deelnemers uit te voeren.

7.2 De winnaar geeft de Organisator toestemming om vanaf de bekendmaking van zijn/haar overwinning zijn/haar naam, voornaam en woonplaats te gebruiken in alle reclame- of promotie-uitingen in verband met dit spel en op alle media (Facebook, Twitter, enz.), in Europa, gedurende een periode van maximaal twee jaar. Dit gebruik zal geen aanleiding geven tot enige andere tegenprestatie dan de prijs.

7.3 Indien de winnaar niet wenst dat de Organisator zijn/haar persoonlijke gegevens gebruikt voor reclame- of promotiedoeleinden, dient hij/zij dit per aangetekende brief te melden op het volgende adres KELLYDELI SRL, 16-22 rue des Comédiens, 1000, Brussel, met vermelding van de naam van het spel, binnen 8 dagen na de bekendmaking van zijn/haar winst.

ARTIKEL 8 - Annulering en wijziging van het reglement

8.1 De Organisator behoudt zich het recht voor de onderhavige actie geheel of gedeeltelijk te annuleren, uit te stellen, te verlengen, in te korten of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat hij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

8.2 Eventuele wijzigingen in de spelvoorwaarden zullen direct worden aangegeven op dezelfde drager die oorspronkelijk voor het spel werd gebruikt. 

ARTIKEL 9 - Persoonsgegevens

9.1 - Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die in het kader van de deelname aan het spel worden verzameld, zijn verplicht. Het Organiserende Bedrijf is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

9.2 - Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Deze persoonsgegevens zijn nodig om de deelname van de Deelnemers aan de Wedstrijd in aanmerking te nemen, om de winnaars te bepalen en/of de prijzen die de schenking vormen toe te kennen en te verzenden en om de klantenwerving en de commerciële communicatie van het merk SUSHI DAILY te beheren, met de toestemming van de Deelnemers, om informatie en preferentiële commerciële aanbiedingen van de Organiserende Instantie te verzenden. 
Deze informatie wordt geregistreerd en opgeslagen in een computerbestand.
Het Organiserende Bedrijf kan, indien van toepassing, verkeers- en verbindingsgegevens naar de Sites verwerken en met name de identificatiecode (IP-adres) van de door een Deelnemer gebruikte computerterminal bewaren om statistieken op te stellen over het aantal bezoeken aan de Sites, om de veiligheid van de Sites te waarborgen en om de oprechtheid en eerlijkheid van de deelname aan het Spel en de naleving van de regels te verifiëren, in het bijzonder om geautomatiseerde verzoeken op Sushi Daily of het geautomatiseerd versturen van uitnodigingen naar derden, die systematisch zouden leiden tot uitsluiting van de betrokken Deelnemer en het voordeel van de prijs, te voorkomen of op te sporen en de betrokken Deelnemer bloot te stellen aan rechtsvorderingen die tegen hem zouden kunnen worden ingesteld door het Organiserende Bedrijf of door derden. In voorkomend geval kan het Organiserende bedrijf deze verkeersgegevens ter beschikking stellen van derden of overheidsinstanties, onder de bij wet vastgestelde voorwaarden.

9.3 - Ontvanger(s) van de verzamelde persoonsgegevens
Het Organiserende Bedrijf is de ontvanger van de tijdens het Spel verzamelde gegevens. Deze persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de technische dienstverleners van het Organiserende bedrijf en/of aan een dienstverlener die belast is met de verzending van de prijzen.

9.4 - Duur van de opslag van de verzamelde persoonsgegevens
De in het kader van het Spel verzamelde gegevens kunnen door het Organiserende Bedrijf worden gebruikt met de voorafgaande, geïnformeerde, actieve en uitdrukkelijke toestemming van de Deelnemers, om hen beter van dienst te kunnen zijn en om hen binnen de wettelijk vastgestelde termijn te informeren over zijn nieuwe producten en aanbiedingen die voor hen van belang kunnen zijn.
Zonder de voorafgaande, geïnformeerde, actieve en expliciete toestemming van de deelnemers worden hun persoonsgegevens slechts bewaard gedurende de looptijd van het spel en gedurende een periode van 1 (één) maand na het einde van het spel, om te kunnen reageren op een eventueel geschil. De contactgegevens van de winnaars zullen maximaal 3 (drie) maanden worden bewaard om de verdeling van de Prijs te kunnen uitvoeren.
Aan het einde van deze perioden verbindt de verantwoordelijke voor de verwerking zich ertoe, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer, alle verzamelde gegevens waarvoor geen toestemming tot bewaring is verkregen, te wissen. Deze gegevens zullen niet worden gebruikt voor commerciële prospectie of marketingdoeleinden. Het zal op geen enkele wijze worden verkocht, geruild of overgedragen aan derden.

9.5 - Rechten van de houders van de verzamelde persoonsgegevens
De persoonsgegevens die in het kader van de deelname aan dit Spel worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 5 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (RGPD /GDPR) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Alle deelnemers aan het spel hebben het recht hun persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te wissen of te corrigeren door een brief te sturen naar de organiserende onderneming van dit spel op het volgende adres KELLYDELI SRL, 16-22 rue des Comédiens, 1000, Brussel.

ARTIKEL 10 - Aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid van de Organisator is strikt beperkt tot de levering van de effectief en geldig gewonnen prijzen.

10.2 De Organisator kan de Prijsvraag geheel of gedeeltelijk annuleren indien blijkt dat er sprake is geweest van fraude in welke vorm dan ook in het kader van deelname aan de Prijsvraag of het bepalen van de winnaar(s). In dat geval behoudt de Organisator zich het recht voor om de prijzen niet aan de fraudeurs toe te kennen en/of de daders van deze fraude voor de bevoegde rechtbanken te vervolgen.

10.3 De Organisator verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat het systeem voor de bepaling van de winnaar(s) en de toekenning van de prijs in overeenstemming is met de regels van het spel. Indien zich desondanks een storing voordoet die van invloed is op het systeem voor het bepalen van de winnaar(s), kan de Organisator niet aansprakelijk worden gesteld jegens de deelnemers voor bedragen die hoger zijn dan het aantal prijzen dat is aangekondigd in de spelregels en in de publiciteit rond het Spel.

10.4 Bovendien kan de Organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor incidenten die zich zouden kunnen voordoen tijdens het gebruik van de toegekende prijs.

Artikel 11 - Intellectuele eigendom
De elementen die voorkomen op alle media die worden gebruikt om het Spel aan te kondigen of waarop het Spel plaatsvindt, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, representatie of aanpassing van een deel of het geheel van dit materiaal dat wordt gebruikt voor de aankondiging, organisatie en het verloop van het Spel is strikt verboden.

ARTIKEL 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht.

12.2 In geval van een geschil of een vordering, om welke reden dan ook, moeten de verzoeken binnen twee (2) maanden na afloop van het Spel (het poststempel geldt als bewijs) aan de Organisator worden gericht.

12.3 Geschillen of gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden beslecht door de Organiserende Onderneming, wier beslissingen definitief zijn.
12.4 De spelregels kunnen kosteloos worden toegezonden aan eenieder die daartoe vóór de sluitingsdatum van het spel een schriftelijk verzoek per post indient op het volgende adres KELLYDELI SPRL, 16-22 rue des Comédiens, 1000, Brussel. De volledige spelregels kunnen ook worden geraadpleegd op de website van het spel. De voor het verkrijgen van de regels noodzakelijke portokosten zullen op verzoek worden vergoed op basis van het geldende langzame-brieftarief. 

Wij maken gebruik van cookies om u de best mogelijke ervaring te geven op onze website. Dit kunnen ook cookies zijn van sociaalnetwerkpagina's van derden. Als u doorgaat zonder uw instellingen aan te passen, gaan wij ervan uit dat u het geen probleem vindt om alle cookies van onze website te ontvangen. U kunt echter op elk gewenst moment uw cookie-instellingen aanpassen. Instellingen wijzigen Doorgaan Meer informatie