REGLEMENT VAN HET SPEL MET AANKOOPVERPLICHTING “SUSHI LIGHT” – NETHERLANDS

ARTIKEL 1 – Organisatie

De firma KELLYDELI B.V. (hierna de “Organiserende Firma” of de “Organisator” genoemd), besloten vennootschap met een kapitaal van 5.000 euro, waarvan de hoofdzetel gevestigd is op het adres Verrijn Stuartweg 22/M, 1112 AX Diemen, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van Nederland onder het nummer 58468633.

De organisator organiseert een spel onder de naam “SUSHI LIGHT” (hierna het “Spel” genoemd) waarvan het principe en de deelnamemodaliteiten beschreven worden in dit reglement met inbegrip van de bijlage daarvan.

ARTIKEL 2 – Deelname

2.1 Aan dit spel zonder aankoopverplichting kan deelgenomen worden door iedere meerderjarige natuurlijke persoon die in Nederland woonachtig is. Personeelsleden van de Organisator, minderjarigen, personeelsleden van de verkooppunten die aan de actie deelnemen en hun familieleden in het (de) betreffende land(en) zijn van deelname uitgesloten.

2.2 Het Spel bestaat uit een sessie, dat wil zeggen ÉÉN (1) loting (hierna de “Sessie” genoemd).

2.3 De principes en modaliteiten voor de deelname aan het Spel worden beschreven en aangegeven in de bijlage van genoemd reglement.

2.4 Over de gehele duur van het spel is maximaal een deelname per huishouden toegestaan. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers van het Spel uit te sluiten die zich niet aan de regels houden.

2.5 De deelname aan het Spel veronderstelt de uitdrukkelijke aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavig reglement, op internet van kracht zijn gedragsregels (nettiquette, handvest van goede praktijken, enz…), evenals de in Nederland van kracht zijnde wetten en reglementen.

ARTIKEL 3 – Onderwerp en principe van het Spel

3.1 Om kans te maken om een prijs te winnen dient de deelnemer de Facebook pagina van Sushi Daily te bezoeken om vervolgens de volgende 3 stappen uit te voeren:
– Een foto te posten van de door hen aangeschafte Poke Bowl(s) van Sushi Daily op de Facebook pagina van Sushi Daily;

– Een vriend te taggen (in comment onder de foto);
– De Sushi Daily Nederland Facebookpagina leuk te vinden.

3.2 De deelnemer heeft de mogelijkheid zo vaak mogelijk mee te doen tussen 24/05/2017 en 20/06/2017, om kans te maken op de prijzentrekking, ongeacht of hij/zij eerder heeft meegespeeld.

ARTIKEL 4 – Bepaling van de winnaar(s) en toekenning van de prijs

4.1 Tijdens de gehele periode van het Spel wordt of worden er een of meerdere winnaars gekozen volgens de in de bijlage beschreven modaliteiten.

4.2 De Organisator behoudt zich het recht voor niet toegekende prijzen, niet opgevraagde prijzen of prijzen die toegekend werden aan uitgesloten winnaars wegens niet naleving van het reglement, fraude, technische problemen met betrekking tot de aanwijzing van de winnaar of overmacht opnieuw toe te kennen.

ARTIKEL 5 – Prijzen

5.1 Aan het Spel toegewezen prijzen

De winnaar(s) ontvangt (ontvangen) de prijs volgens de in de bijlage beschreven voorwaarden en bepalingen.

Alle kosten met betrekking tot de verkrijging van de prijs komen voor rekening van de winnaar, zoals transportkosten, enz.

5.2 Aan het Spel toegewezen prijs

De Organisator behoudt zich het recht voor de gewonnen prijs te vervangen door een gelijksoortige prijs van dezelfde waarde.

ARTIKEL 6 – Ontvangst van de gewonnen prijzen

6.1 De winnaar(s) ontvangt (ontvangen) de prijs zoals beschreven in de bijlage van onderhavig reglement. De prijs wordt naar keuze van de Organisator verzonden naar het tijdens de inschrijving opgegeven elektronische adres of postadres.

6.2 Door de deelnemers verstrekte gegevens die onvolledig of onjuist zijn of die inbreuk maken op onderhavig reglement leiden tot uitsluiting van de deelnemer en annulering van zijn of haar deelname en prijs. Er wordt maximaal een prijs per huishouden toegekend (dezelfde naam, hetzelfde e- mailadres). De prijzen kunnen geen aanleiding geven tot betwisting, noch toekenning van de geldelijke tegenwaarde daarvan, noch geruild worden. Reiskosten, verzekeringskosten, verzendkosten, enz. ten behoeve van de ingenottreding van de prijzen maar die daar niet uitdrukkelijk deel van uitmaken, blijven voor rekening van de winnaar.

ARTIKEL 7 – Toestemming van de deelnemers

7.1 De deelnemers verlenen uitdrukkelijk toestemming aan de Organisator om over te gaan tot alle nodige identiteitscontroles van de deelnemers.

7.2 De winnaar verleent vanaf de verkrijging van zijn prijs toestemming aan de Organisator voor het gebruik van zijn/haar naam, voornaam, zijn/haar beeldmateriaal; alle foto’s die door de winnaar geplaatst zijn op de social media pagina’s van Sushi Daily en woonplaats in het kader van reclame- of publiciteitscampagnes met betrekking tot dit spel en via alle media (facebook, twitter, enz…), in Europa, en gedurende een maximale looptijd van twee jaar. Dit gebruik kan geen aanleiding geven tot andere tegenprestaties dan de prijs.

7.3 In het geval de winnaar niet wenst dat de Organisator zijn persoonsgegevens gebruikt voor reclame- of publiciteitsdoeleinden, dient hij dit binnen een termijn van 8 dagen vanaf de aankondiging van zijn prijs te laten weten per aangetekende brief aan: KELLYDELI B.V., Verrijn Stuartweg 22/M, 1112 AX Diemen, Nederland, onder vermelding van de naam van het Spel.

7.4 TEN AANZIEN VAN HET SPEL DRAAGT ELKE DEELNEMER AAN DE ORGANISERENDE FIRMA GRATIS, EXCLUSIEF EN VOOR EEN MAXIMALE LOOPTIJD VAN VIJF JAAR DE DOOR HEM OF HAAR IN HET KADER

VAN DIT SPEL BEDACHTE IDEEËN , FOTO’S DIE GEUPLOAD ZIJN OP SOCIAL MEDIA PAGINA’S VAN SUSHI DAILY EN/OF VOORSTELLEN, EVENALS ALLE DAARMEE VERBAND HOUDENDE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OVER. DEZE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OMVATTEN MET NAME DE DIRECTE OF INDIRECTE GEBRUIKS-, EXPLOITATIE-, REPRODUCTIE- EN WIJZIGINGSRECHTEN VAN HET (DE) DOOR DE DEELNEMER VOORGESTELDE IDEE(ËN) DOOR DE ORGANISERENDE FIRMA OF DOOR DERDEN DIE TOT HET NETWERK VAN DE ORGANISERENDE FIRMA BEHOREN, ZONDER BEPERKING IN TIJD OF RUIMTE. DE DEELNEMER ZIET UITDRUKKELIJK AF VAN AANSPRAKEN OP FINANCIËLE COMPENSATIE EN/OF VERGOEDING IN VERBAND MET HET COMMERCIËLE GEBRUIK VAN HET (DE) VOORGESTELDE IDEE(ËN) DOOR DE ORGANISERENDE FIRMA EN/OF HET NETWERK DAARVAN. DE DEELNEMER GARANDEERT DE ORGANISERENDE FIRMA HET GENOT VAN DE OVERGEDRAGEN RECHTEN TEGEN ONGEACHT WELKE BELEMMERING, AANSPRAAK OF UITSLUITING.

ARTIKEL 8 – Annulering & wijziging van het reglement

8.1 De Organisator behoudt zich het recht voor zonder voorafgaand bericht deze campagne geheel of gedeeltelijk te annuleren, uit te stellen, te verlengen, te verkorten of te wijzigen als de omstandigheden daartoe aanleiding geven en zonder daarvoor aansprakelijk gesteld te kunnen worden.

8.2 Eventuele wijzigingen van de voorwaarden van het Spel zullen rechtstreeks vermeld worden via hetzelfde oorspronkelijk voor het Spel gebruikte medium.

ARTIKEL 9 – Bescherming van de persoonsgegevens

9.1 Overeenkomstig de Nederlandse wet inzake de bescherming van de persoonsgegevens van 1 september 2001 (Wet Bescherming Persoonsgegevens), geeft de deelname aan dit spel aanleiding tot de aanmaak van een geautomatiseerd bestand voor rekening van de firma KELLYDELI B.V.

9.2 Overeenkomstig artikel 36.1 van genoemde wet beschikken de deelnemers over een recht tot inzage, verbetering en verwijdering van de hem of haar betreffende persoonsgegevens dat uitgeoefend kan worden door een schriftelijk verzoek daartoe te richten aan KELLYDELI B.V., Verrijn Stuartweg 22/M, 1112 AX Diemen onder vermelding van de naam van het Spel.

9.3 De antwoorden op de gevraagde informatie zijn nodig voor de verwerking van de deelname aan het Spel, de aanwijzing van de winnaar, de toewijzing van de prijs en de naleving van de wettelijke en reglementaire verplichtingen. Deze gegevens kunnen doorgegeven worden aan de dienstverleners en onderaannemers van de Organisator voor de uitvoering van de activiteiten voor rekening van de Organisator in het kader van dit Spel.

ARTIKEL 10 – Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van de Organisator is uitdrukkelijk beperkt tot de afgifte van de feitelijk en geldig gewonnen prijzen.

10.2 Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat internet geen beveiligd netwerk is. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de besmetting door eventuele virussen of de indringing door derden in de computer van de deelnemers aan het Spel, noch voor de gevolgen van de netwerkverbinding van de deelnemers via de website. De Organisator kan met name niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de deelnemers, hun hardware of opgeslagen gegevens, noch voor de gevolgen die hieruit voort mochten vloeien voor hun privé- of beroepsactiviteiten. Facebook kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden in geval van geschillen daar het sociale netwerk niet betrokken is bij de organisatie of promotie van het Spel.

10.3 De Organisator kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor storingen van de internetverbinding, de telefoonverbindingen of de ontvangstapparatuur die de goede werking van het Spel mochten belemmeren. De Organisator kan evenmin aansprakelijk gesteld worden als een of meerdere deelnemers niet mocht(en) kunnen inloggen op de website of niet mocht(en) kunnen deelnemen aan het spel wegens technische problemen of storingen, met name als gevolg van een verzadiging van het netwerk.

10.4 De Organisator kan het Spel geheel of gedeeltelijk annuleren als blijkt dat op enige – met name geautomatiseerde – wijze gefraudeerd werd in het kader van de deelname aan het Spel of de bepaling van de winnaar(s). In dat geval behoudt de Organisator zich het recht voor de prijzen niet toe te kennen aan de fraudeurs en/of de daders van deze fraude te vervolgen voor de bevoegde rechtbanken.

10.5 De Organisator stelt alles in het werk om te allen tijde via internet toegang tot het Spel te bieden, maar kan daar niet toe verplicht worden. De Organisator kan te allen tijde de toegang tot het Spel onderbreken om technische redenen, voor updates of onderhoudsdoeleinden. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor deze onderbrekingen of de gevolgen daarvan.

De Organisator verbindt zich ertoe alle mogelijke middelen in te zetten opdat het systeem ter aanwijzing van de winnaar(s) en de toekenning van de prijzen voldoet aan het spelreglement. Mocht ondanks deze inspanningen het systeem ter aanwijzing van de winnaar(s) een defect vertonen, kan de aansprakelijkheid daarvoor jegens de deelnemers niet meer bedragen dan het aantal in het spelreglement en in de reclame over het Spel aangekondigde prijzen.

10.5 Bovendien kan de Organisator niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met betrekking het verlies van elektronische post. De Organisator kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking van het Internet of vertraging, uitval of schade als gevolg van het beheer daarvan.

10.6 Ten slotte kan de Organisator niet aansprakelijk gesteld worden voor incidenten als gevolg van het gebruik van de toegekende prijs.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

11.1 De elementen die gebruikt worden op de media ter aankondiging of hosting van het Spel, vallen onder de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten. Gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave of aanpassing van deze media ter aankondiging, organisatie of werking van het Spel is ten strengste verboden.

ARTIKEL 12 – Toepasselijk recht en rechtsmacht

12.1 Dit reglement valt onder het Nederlandse recht.

12.2 In geval van geschillen of klachten om welke reden ook, dienen de claims naar de Organisator verzonden te worden binnen een termijn van twee (2) maanden na afloop van het Spel (de datum van de poststempel geldt als bewijs).

12.3 Geschillen of gevallen die niet door dit reglement voorzien zijn, worden beslecht door de Organiserende Firma. Tegen deze beslissingen kan geen beroep aangetekend worden.

12.4 Het reglement kan gratis toegezonden worden aan eenieder die vóór de sluiting van het spel een schriftelijke aanvraag hiertoe richt aan: KELLYDELI B.V. Verrijn Stuartweg 22/M, 1112 AX Diemen. Het volledige reglement kan ook online geraadpleegd worden op de website van het Spel. De

verzendkosten voor de verkrijging van het reglement kunnen op eenvoudig verzoek vergoed worden op basis van het van kracht zijnde gewone posttarief.

Artikel 1 – Doel

Artikel 2- Deelname

Dit spel zal van start gaan op 24/05/2017 om 11:00uur en zal eindigen op 20/06/2017 om 23:00uur. Deelname aan dit spel zal geschieden via de Facebook pagina van Sushi Daily (door het plaatsen van specifieke posts). De deelnemer verklaart hierbij zich bewust te zijn van het privacy beleid van Facebook, wat geraadpleegd kan worden op Facebook zelf, alsmede het privacy beleid van het organiserende bedrijf – in deze Sushi Daily, wat geraadpleegd kan worden op de gelijknamige internet website: http://sushidaily.com/?lang-nl.

Deelname aan het Facebook spel zal geschieden in Nederland.
Er is één manier om prijzen te winnen gedurende het spel Sushi Light, namelijk middels een eenmalige willekeurige trekking.

Willekeurige Facebook Prijstrekking

Om deel te nemen aan het Sushi Light spel, dient de deelnemer de Sushi Daily Facebookpagina te bezoeken om vervolgens de volgende 3 stappen te ondernemen:
– Een foto te posten van de door hen aangeschafte Poke Bowl(s) op de Sushi Daily Facebookpagina; – tag een vriend (onder de foto in de comments);
– like de Facebook page van SushiDailyNL

Ongeacht of de deelnemer eerder aan het spel heeft deelgenomen, is de deelnemer vrij om vaker mee te spelen tussen 24/05/2017 en 20/06/2017 om in de prijstrekking te komen.

Artikel 3- De Winnaars

Willekeurige Facebook Prijzentrekking
Er zal in totaal EEN (1) winnaar zijn gedurende het spel.

Gedurende het spel zal er EEN (1) winnaar aangewezen worden door middel van willekeurige prijstrekking, onder de deelnemers in Nederland.

De winnaar van het Facebook spel zal gecontacteerd worden door het Organiserende bedrijf door middel van een Facebook privé bericht, gebruik makende van de deelnemer’s Facebook gebruikersnaam ID.

Artikel 4- Inhoud, waarde en wijze van innen van de prijs

Willekeurige Facebook Prijstrekking
De winnaar zal een Sushi Daily cadeaukaart ontvangen, ter waarde van 50 euro. De wijze van het innen van deze cadeaukaart, zal gecommuniceerd worden door middel van een Facebook privé bericht, gebruik makende van de deelnemers Facebook gebruikersnaam ID. De winnaar heeft een periode van 30 dagen na ontvangen van het Facebook privé bericht, om aanspraak te maken op de prijs en af te stemmen hoe hij/zij de prijs zal ontvangen of ophalen.

ANNEXE – SUSHI LIGHT – NETHERLANDS

Van 24/05/2017 tot 20/06/2017

Het doel van deze annex is het definiëren van de voorwaarden en condities die gepaard gaan met de

deelname van dit spel genaamd Sushi Light.

 

REGLEMENT VAN HET SPEL MET AANKOOPVERPLICHTING

POKE BOWL WEDSTRIJD – BELGIUM

ARTIKEL 1 – Organisatie

De firma KELLYDELI bvba (hierna “Organiserende Firma” of “Organisator” genaamd), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die een maatschappelijk kapitaal van 18.600 euro heeft, die haar maatschappelijke zetel gevestigd heeft op de Oudergemlaan 59 bus 03 in 1040 Etterbeek (België) en die bij het Handelsregister van Etterbeek ingeschreven is onder het nummer 0836.399.920.

De organisator organiseert een Spel met de titel POKE BOWL WEDSTRID (hierna “het Spel” genaamd) waarvan de principes en de modaliteiten voor de deelname beschreven staan in dit reglement en in de bijgevoegde bijlage.

ARTIKEL 2 – Deelname

2.1 Aan dit Spel met aankoopverplichting mogen alle natuurlijke personen deelnemen die meerderjarig zijn en die in België wonen. Personeelsleden van de Organisator, minderjarigen, personeelsleden van de verkooppunten die aan het Spel deelnemen, en hun gezinsleden mogen in het betrokken land niet deelnemen aan dit Spel.

2.2 Het spel bestaat uit een sessie wetende dat een sessie overeenstemt met vijf (5) lottrekking (hierna “de Sessie” genaamd).

2.3 De principes en de modaliteiten voor de deelname aan het spel staan beschreven en vermeld in de Bijlage bij dit Reglement.

2.4 Elk gezin mag gedurende de hele looptijd van het Spel maximaal één keer deelnemen aan het Spel. De Organisator behoudt zich het recht voor om alle deelnemers die de regels van het Spel niet naleven, van het Spel uit te sluiten.

2.5 De deelname aan het Spel impliceert dat men uitdrukkelijk en zonder voorbehoud akkoord gaat met dit reglement, met de deontologische regels die op internet gelden (netiquette, gedragscode, …) en met de in België geldende wetten en reglementen.

ARTIKEL 3 – Voorwerp en principe van het Spel

Om aan het Spel deel te nemen, moet de internetgebruiker op SushiDailyBelgium pagina gaan. De deelnemer wordt verzocht de aanwijzingen op te volgen die hij ontvangt, zoals:

– –

ARTIKEL 4 – Bepaling van de winnaar(s) en toekenning van de prijs

Een foto te posten van de door hen aangeschafte Poke Bowl(s) op de Sushi Daily

Facebookpagina

Tag een vriend (onder de foto in de comments)

Like de Facebook page van SushiDailyBelgium

De deelnemer verklaart hierbij zich bewust te zijn van het privacy beleid van Facebook, wat geraadpleegd kan worden op Facebook zelf, alsmede het privacy beleid van het organiserende bedrijf – in deze Sushi Daily, wat geraadpleegd kan worden op de gelijknamige internet website:

http://sushidaily.com/?lang-be

4.1 Over de hele looptijd van het Spel zullen er één of meerdere winnaars gekozen worden volgens de modaliteiten die in de Bijlage beschreven staan.

4.2 De Organisator behoudt zich het recht voor om elke prijs die niet wordt toegewezen, die niet wordt opgevraagd of waarvan de aanvankelijke winnaar uitgesloten wordt wegens niet-naleving van dit reglement, wegens bedrog, wegens een technisch probleem bij de aanduiding van de winnaar of wegens overmacht, aan een andere winnaar toe te kennen.

ARTIKEL 5 – Prijzen

5.1 Beschikbare prijzen

De winnaar ontvangt zijn prijs resp. de winnaars ontvangen hun prijs onder de in de Bijlage beschreven voorwaarden.

Alle kosten die resulteren uit het verkrijgen van de prijs, zoals transportkosten zijn integraal ten laste van de winnaar.

5.2 Prijs die beschikbaar is

De Organisator behoudt zich het recht voor om de gewonnen prijs door een gelijkwaardige prijs in natura te vervangen.

ARTIKEL 6 – Overhandiging van de gewonnen prijzen

6.1 De winnaar ontvangt resp. de winnaars ontvangen de prijs waarvan de gedetailleerde beschrijving vermeld staat in de Bijlage bij dit Reglement. De organisator bepaalt zelf of hij de Prijs verzendt naar het e-mail-adres dat bij de inschrijving werd opgegeven, of per post.

6.2 Indien een deelnemer gegevens verstrekt heeft die onvolledig zijn, die fout zijn of die niet stroken met dit reglement, wordt de deelnemer gediskwalificeerd en worden zijn deelname en de door hem gewonnen prijs geannuleerd. Er kan slechts één prijs toegekend worden per gezin (zelfde naam, zelfde e-mailadres). De prijzen kunnen niet het voorwerp uitmaken van een betwisting, ze kunnen niet in geld uitbetaald worden en ze kunnen niet geruild worden. De kosten voor verplaatsingen, verzekeringen, transport, enz. die inherent zijn aan het genot van de prijzen, maar die niet uitdrukkelijk voorzien zijn in de prijzen, zijn ten laste van de winnaar.

ARTIKEL 7 – Toestemming van de deelnemers

7.1 De deelnemers geven de Organisator toestemming om alle controles uit te voeren die noodzakelijk zijn omtrent de identiteit van de deelnemers.

7.2 De winnaar geeft aan de Organisator vanaf het ogenblik waarop hij zijn prijs in ontvangst genomen heeft, toestemming om zijn naam, zijn voornaam, zijn beelden, eender welke fotos dat gepost en geupload werden door de winnaar op de SUSHI DAILY sociale media paginas en zijn woonplaats te gebruiken in alle reclame of communicatie van promotionele aard die verband houdt met dit Spel en wel op om het even welke drager (facebook, twitter, enz.) in Europa en hoogstens twee jaar lang. Voor dit gebruik is de Organisator geen enkele andere tegenprestatie dan de prijs vereist.

7.3 Indien de winnaar niet wil dat de Organisator zijn persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden of voor publicitaire doeleinden gebruikt, dient hij dit te melden in een aangetekende brief die hij binnen de acht dagen na de aankondiging over de prijs die hij gewonnen heeft, moet versturen naar

het volgende adres: KELLYDELI bvba, Rue des Comédiens, 22, 1000 Bruxelles, en wel met de vermelding “naam van het spel”.

7.4 ELKE DEELNEMER AAN HET SPEL STAAT DE IDEEËN, GEUPLOADE FOTOS OP DE SUSHI DAILY SOCIALE MEDIA PAGINAS EN/OF DE VOORSTELLEN DIE HIJ IN HET KADER VAN DE WEDSTRIJF HEEFT UITGEWERKT, EN ALLE BIJBEHORENDE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN GRATIS, EXCLUSIEF EN VOOR EEN PERIODE VAN HOOGSTENS VIJF JAAR AF AAN DE ORGANISATOR. DIE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OMVATTEN IN HET BIJZONDER HET RECHT OM HET IDEE DAT OF DE IDEEËN DIE DE DEELNEMER VOORSTELT, ZONDER ENIGE BEPERKING IN TIJD OF RUIMTE RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS TE LATEN GEBRUIKEN, UITBATEN, REPRODUCEREN OF WIJZIGEN DOOR DE ORGANISATOR OF DOOR EEN DERDE DIE BEHOORT TOT HET NETWERK VAN DE ORGANISATOR. DE DEELNEMER VERZAAKT UITDRUKKELIJK AAN ELKE EIS INZAKE EEN FINANCIËLE VERGOEDING EN/OF RETRIBUTIE DIE RESULTEERT UIT OF GEKOPPELD IS AAN HET COMMERCIËLE GEBRUIK VAN HET IDEE DAT OF DE IDEEËN DIE DE ORGANISATOR EN/OF ZIJN NETWERK VOORSTELT. DE DEELNEMER VRIJWAART HET GENOT VAN DE AFGESTANE RECHTEN VOOR DE ORGANISATOR EN WEL TEGEN ELKE VERSTORING, ELKE VORDERING EN ELKE UITZETTING VAN WELKE AARD OOK.

ARTIKEL 8 – Annulering en wijziging van het reglement

8.1 De Organisator behoudt zich het recht voor om dit Spel zonder voorafgaande aankondiging geheel of gedeeltelijk te annuleren, uit te stellen, te verlengen, in te korten of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen en wel zonder dat hij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

8.2 Eventuele wijzigingen aan de voorwaarden voor het Spel zullen rechtstreeks aangegeven worden op dezelfde drager als degene die aanvankelijk gebruikt werd voor het Spel.

ARTIKEL 9 – Informatica en vrijheden

9.1 In overeenstemming met de wet van 5 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, resulteert de deelname aan dit Spel in het opstellen van een geautomatiseerd bestand voor de firma KELLYDELI bvba.

9.2 Krachtens art. 9 van deze wet hebben de deelnemers het recht om de gegevens over hun persoon in te kijken en te corrigeren. Dit kan met een eenvoudig schriftelijk verzoek dat met vermelding van de naam van het Reglement van het Spel gericht moet worden aan KELLYDELI bvba, Oudergemlaan 59 bus 03, 1040 Etterbeek.

9.3 De antwoorden op de gevraagde informatie zijn noodzakelijk om rekening te kunnen houden met de deelname aan het Spel, om de winnaar te kunnen bepalen, om de prijs te kunnen toewijzen en om de wettelijke en reglementaire verplichtingen te kunnen naleven. Deze informatie kan aan de dienstverleners en onderaannemers van de Organisator meegedeeld worden met het oog op het uitvoeren van werkzaamheden die in het kader van het Spel uitgevoerd worden in naam van de Organisator.

ARTIKEL 10 – Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van de Organisator is strikt beperkt tot het uitreiken van de prijzen die daadwerkelijk en op geldige wijze gewonnen werden.

10.2 Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat het internet geen beveiligd netwerk is. De Organisator kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor een besmetting met eventuele virussen of voor

het binnendringen van een derde in het systeem van de terminal van de personen die deelnemen aan het Spel. De Organisator wijst dan ook alle aansprakelijkheid van de hand voor de consequenties van het feit dat de deelnemers via de website inloggen op het netwerk. De Organisator kan meer in het bijzonder niet aansprakelijk gesteld voor enige schade die berokkend zou worden aan de deelnemers, aan hun computeruitrusting en aan de gegevens die erin opgeslagen zijn, alsook voor de gevolgen die hieruit kunnen resulteren voor hun persoonlijke activiteit of voor hun beroepsactiviteit. Facebook kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor geschillen aangezien dit sociale netwerk op geen enkele wijze betrokken is bij de organisatie en de promotie van het Spel.

10.3 De Organisator kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat internet, telefoonlijnen, ontvangstmateriaal niet werken en zo beletten dat het Spel goed verloopt. De Organisator kan ook evenmin aansprakelijk gesteld worden indien één of meerdere deelnemers door een technisch probleem, door een technische panne, in het bijzonder door een overbelasting van het netwerk, niet erin zouden slagen om in te loggen op de website of om deel te nemen aan het Spel.

10.4 De Organisator kan het Spel geheel of gedeeltelijk annuleren als blijkt dat er op de een of andere manier, in het bijzonder via de informatica, bedrog werd gepleegd bij de deelname aan het Spel of bij het bepalen van de winnaar(s). Hij behoudt zich in die hypothese het recht voor om de prijzen niet toe te kennen aan de fraudeurs en/of om de daders van dit bedrog te vervolgen voor de bevoegde rechtbanken.

10.5 De Organisator zal alles doen wat mogelijk is om iedereen te allen tijde toegang te verlenen tot de internetlink naar het Spel, zonder dat dit voor hem een resultaatverbintenis inhoudt. De Organisator kan de toegang tot het Spel altijd onderbreken, in het bijzonder om technische redenen, voor een update, voor onderhoud. De Organisator kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor die onderbrekingen en voor hun consequenties.

De Organisator verbindt zich ertoe om alles te doen wat mogelijk is om ervoor te zorgen dat het systeem dat de winnaar(s) bepaalt en de prijzen toekomt, strookt met het reglement van het Spel. Indien er desondanks een probleem optreedt dat invloed heeft op het systeem voor het bepalen van de winnaar(s), kan de aansprakelijkheid van de Organisator ten overstaan van de deelnemers nooit het aantal prijzen overstijgen dat aangekondigd werd in het reglement van het Spel en in de reclame die voor het Spel is gemaakt.

10.5 Tot slot kan de Organisator niet aansprakelijk worden gesteld bij problemen die resulteren uit verloren gegane e-mails. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de slechte werking van het internet, voor vertragingen, verliezen of schade die resulteert uit het beheer.

10.6 Tot slot kan de Organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor enig incident dat zich voordoet bij het gebruik van de toegewezen prijs.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

11.1 De elementen die voorkomen op alle dragers die gebruikt worden voor het aankondigen van het Spel of waarop het Spel gehost wordt, zijn door middel van intellectuele eigendomsrechten beschermd. Elke reproductie, weergave of aanpassing van (een deel van) deze dragers die dienen voor het aankondigen, organiseren en houden van het Spel, is strikt verboden.

ARTIKEL 12 – Toepasselijke wet en bevoegde rechtbanken

12.1 Op dit reglement is de Belgische wetgeving van toepassing.

12.2 In geval van betwisting of in geval van een klacht van welke aard ook moeten de verzoeken aan de Organisator overgemaakt worden binnen een termijn van twee (2) maand, te tellen vanaf afsluiting van het Spel (de poststempel geldt als bewijs).

12.3 Alle geschillen en alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement, worden door de Organisator beslecht en tegen die beslissing is geen beroep mogelijk.

12.4 Het Reglement zal gratis verzonden worden naar elke persoon die dit voor de afsluitingsdatum van het Spel vraagt door per post een brief te richten aan het volgende adres: KELLYDELI bvba, Oudergemlaan 59 bus 03, 1040 Etterbeek. Het volledige Reglement kan ook online geraadpleegd worden op de website van het Spel. De portkosten voor het verkrijgen van het Reglement zullen na een eenvoudig verzoek vergoed worden op basis van het geldende “non-prior-tarief” voor een brief.

Artikel 1 – Doel

Artikel 2- Deelname

Dit spel zal van start gaan op 25/05/2017 om 11:00uur en zal eindigen op 20/06/2017 om 23:00uur.

Deelname aan dit spel zal geschieden via de Facebook pagina van Sushi Daily (door het plaatsen van specifieke posts). De deelnemer verklaart hierbij zich bewust te zijn van het privacy beleid van Facebook, wat geraadpleegd kan worden op Facebook zelf, alsmede het privacy beleid van het organiserende bedrijf – in deze Sushi Daily, wat geraadpleegd kan worden op de gelijknamige internet website: http://sushidaily.com/?lang-be

Deelname aan het Facebook spel zal geschieden in België.

Er is één manier om prijzen te winnen gedurende het spel Poke Bowl wedstrijd, namelijk middels een willekeurige trekking.

Willekeurige Facebook Prijstrekking

Om deel te nemen aan het Poke Bowl wedstrijd, dient de deelnemer de Sushi Daily Facebookpagina te bezoeken om vervolgens de volgende 3 stappen te ondernemen:
– Een foto te posten van de door hen aangeschafte Poke Bowl(s) op de Sushi Daily Facebookpagina
– Tag een vriend (onder de foto in de comments)

– Like de Facebook page van SushiDailyBelgium
Ongeacht of de deelnemer eerder aan het spel heeft deelgenomen, is de deelnemer vrij om vaker mee te spelen tussen 25/05/2017 en 20/06/2017 om in de prijstrekking te komen.

BIJLAGE – POKE BOWL WEDSTRIJD – BELGIUM

Van 25/05/2017 tot 20/06/2017

Het doel van deze bijlage is het definiëren van de voorwaarden en condities die gepaard gaan met de

deelname van dit spel genaamd POKE BOWL WEDSTRIJD

Artikel 3- De Winnaars

Willekeurige Facebook Prijzentrekking

Er zullen in totaal vijf (5) winnaars zijn gedurende het spel. Gedurende het spel zullen er vijf (5) winnaars aangewezen worden door middel van willekeurige prijstrekking, onder de deelnemers in België. De winnaars van het Facebook spel zullen gecontacteerd worden door het Organiserende bedrijf door middel van een Facebook privé bericht, gebruik makende van de deelnemer’s Facebook gebruikersnaam ID.

Artikel 4- Inhoud, waarde en wijze van innen van de prijs

Willekeurige Facebook Prijstrekking

De winnaars zullen de vier Poke Bowls (Poke Zalm, Poke Dorade, Poke Zalm en Tonijn, Poke Veggie) ontvangen, ter waarde van 42,6 euro. De wijze van het innen van de vier Poke Bowls, zal gecommuniceerd worden door middel van een Facebook privé bericht, gebruik makende van de deelnemers Facebook gebruikersnaam ID. De winnaar heeft een periode van 30 dagen na ontvangen van het Facebook privé bericht, om aanspraak te maken op de prijs en af te stemmen hoe hij/zij de prijs zal ontvangen of ophalen.